Zbierka úloh z programovania

5 nov

 

1.Vypíšte na obrazovku "ahoj svet" - writeln.
2.Vygenerujte náhodné číslo, ktoré bude počet sekúnd a zistite koľko je to hod., min. a dní - div, mod, random, randomize
3.Program, ktorý načíta a,b a vypočíta výraz (a+b)**2 readln, writeln
4.Načítajte z klávesnice vaše meno a vypíšte ho do stredu obrazovky - readln, writeln, gotoxy.
5.Vytvorte program kde zistíte celočíselný podiel a celočíselný zvyšok z 2 čísel zadaných z klávesnice. - div, mod
6.Načítajte zo vstupu a,b,c ktoré sú koeficientami ax2+bx+c=0 a zistite korene ak ma rovnica riešenie. -IF 
7.Program, kde si pre dve čísla zadané z klávesnice vyberiete operáciu +,-,*,/ a výsledok vypíšte - case
8.Program, ktorý zistí či zadané číslo je párne alebo nepárne - IF
9.Program, ktorý zistí či je trojuholník zostrojitelný ak poznáme jeho 3 strany - IF
10.Zistite vzájomnú polohu bodu a štvorca ak poznáte súradnice bodu (x,y) súradnice stredu štvorca sú 0,0 a veľkosť strany štvorca je (a) - IF
11.Program ktorý zisti zo súradníc bodu v ktorej časti súradnicovej roviny sa nachádza, IF --,-+,+-,++
12.Načítajte 3 čísla (a,b,c) a vypíšte ich od najmenšieho po najväčšie - IF
13.Načítajte číslo int zo vstupu a zistite koľko ciferné je to číslo. - IF, alebo Case
14.Vytvorte zmenáreň, zadajte číslo v € a premeňte ho na Anglické Libry, zistite aktuálny kurz. - IF, //, %

CYKLY

14.Program NSD - while
15.Zistite počet cifier čísla N - while
16.Program súčet cifier čísla - while
17.Pomocou opakovaného odčítania zistite delenie zo zvyškom pre čísla (a, b)- while
18.Program pohybu hviezdičky po obrazovke pokiaľ nestlačíme Esc - repeat, readkey, keypressed, gotoxy
19.Vytvorte usporiadanú postupnosť čísiel veľkost si zadajte z klávesnice- For
20.Vypíšte na obrazovku párne čísla v zadanom rozsahu - For, IF
21.Vytvorte program malej násobilky - For
22.Program na n členov fibonachiho postupnosti - For
23.Zadané slovo zakódujte sposôbom zistenia ordinálnej hodnoty znaku + 1 - for, string, length, org, chr
24.Zo zadaného rodného čísla zistite či je to muž, alebo žena - string
25.Zadanú vetu prispôsobte formátu SMS - odstráňte medzery a začiatočné písmena slov dajte veľkým písmenom, - For, string, uppcase, IF
26.Vynásobte dve čísla (a, b) bez použitia operácie násobenia - For
27.Vytvorte program ktorý vypíše n hviezdičiek do riadku. - For
28.Zistite aritmetický priemer čísel v zadanom rozsahu (a, b) - For, real
29.Zistite či je číslo (n) prvočíslo - for, mod, if
30.Vypočítajte faktoriál čísla (n) - for
31.Zistite všetky delitele čísla - for, mod, if
32.Vypočítajte n na x-tu - for
33.Vytvorte program ktorý vypíše n hviezdičiek do tvaru
       n=4
	*
	**
	***
	****
34.Vytvorte program ktory vypise n hviezdiciek do tvaru
	n=4
	****
	***
	**
	*
35.Zistite či je zadané číslo palindróm ak nie, nech nájde najbližší väčší palindróm - while, If
36.Zistite či je zadané číslo prvočíslo - for, IF
37.Vypíšte všetky prvočísla po zadané číslo n - For, IF

ARRAY

38.Vytvorte program ktorý zistí MAX prvok a aj jeho pozíciu v poli čísel o veľkosti n - for, IF, array
39.Vygenerujte n prvkovú postupnosť čísel a zistite koľko je v nej párnych a koľko nepárnych čísel - for, if, array
40.V n prvkovej postupnosti vypíšte prvočísla a aj pozície na ktorých sa nachádzajú - for, if, array
41.Do n prvkovej postupnosti pridajte prvok (x) na zadanú pozíciu (p) tak aby sa žiadny prvok neprepísal a vznikla n+1 prvková postupnosť. - for, if, array
42.V n prvkovej postupnosti čísel, nájdite minimum a maximum a vymeňte ich pozície. - for, if, array
43.V postupnosti čísel nájdite druhé minimum aj s pozíciou - for, if, array
44.Vytvorte program v ktorom odoberiete prvok z prvej pozície a pridáte nový prvok na koniec postupnosti, - for, array
45.Zistite počet dvojciferných čísel v n*prvkovej postupnosti naplnenéj náhodnými číslami - for, array, if     
46.Vytvorte program, ktorý zistí početnosť znakov vo vete. string, array, if, for

record

47.Vytvorte program ktorý si bude pamätať informácie o hráčoch volejbalu
meno
výška
váha
výskok
Číselné hodnoty generujte náhodne
Zistite najvyššieho hráča
Hráča s najnižším výskokom
Vypíšte všetkých s výskokom nad 2.6 m


48.Vytvorte program ktorý si bude pamätať informácie o žiakoch a písomkách
z každej písomky môže získať maximálne 10 bodov
meno
p1, p2, p3, p4
Zistite žiakov ktorý majú maximálny počet bodov zo všetkých písomiek
Zistite žiaka ktorý má najmenej bodov z písomiek
Usporiadajte žiakov podľa bodov
z celkového počtu bodov im vytvorte známku
percentá:
100 - 90 - 1
89 - 75 - 2 
74 - 50 - 3
49 - 25 - 4
74 - 50 - 3
49 - 25 - 4
24 - 0 - 5
Body generujte náhodne.

49.Vytvorte program ktorý si bude pamätať hráčov hodu s kockou
Každý hráč hádže 5 pokusov.
Vypíšte informácie v podobe tabuľky.
V poslednom stĺpci zobrazte celkový počet bodov.
Zistite hráčov ktorí hodili viac ako 2 šestky.
Zistite hráča s najviac šestkami.
Zistite hráča s najnižším počtom šestiek.
Hody vytvorte pomocou random.